Analýza pulsu a APG křivka

PHOTOPLETYSMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ CÉV

-          Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu
kardiovaskulárního systému.

-          Vyšetření probíhá v klidu (ideálně v leže) a to tak, že na špičce prstu je snímán světelný paprsek, který je následně vyhodnocen v podobě pulzních vln v pletysmografické křivce.

-          Vyhodnocením typu pulzní vlny zjistíme míru zdraví nebo poškození cév (např. stav pružnosti cév).

analyza-pulsu

APG = Akcelerovaná photopletysmografie

Pulsová (=pulzní) vlna je fenomén, vznikající (díky elasticitě cév) při stahu srdce a vypuzení objemu krve do
systémového řečiště. Tím vzniká v cévní stěně tlaková vlna, jejíž rychlost je mnohonásobně větší než tok krve.
Rychlost jejího šíření závisí především na elasticitě cévní stěny, která může být díky ukládání tukových částic
snížena (ateroskleróza). Čím je elasticita menši, tím je rychlost pulsové vlny větší a stoupají tak nároky na
srdeční práci (čímž je srdce dlouhodobě přetěžováno).

Tvar pulsové vlny ovlivňuje cela řada faktorů, jako jsou věk (s věkem roste tuhost cévní stěny a snižuje se
elasticita), pohlaví, tělesná výška, tělesná zdatnost a srdeční frekvence.

Analýza pulsové vlny je tedy využívána jako metoda umožňující zhodnocení stavu cév, kardiovaskulárních,
ale i dalších onemocněni a jejich vývoje.

Hlavními činiteli přispívajícími ke snížení arteriální elasticity jsou věk, genetické faktory a pohlaví (větší
riziko se vyskytuje u mužů než u žen před menopauzou – po menopauze jsou ženy ohroženy kardiovaskulárními onemocněními vice než muži).

Dalšími rizikovými faktory negativně ovlivňujícími arteriální elasticitu jsou různá onemocněni (mezi
nejvýznamnější patři diabetes mellitus, hyperlipoproteinemie a arteriální hypertenze), ale také farmaka a
zejména kouření.

APG KŘIVKA

apg-krivka

a – základní hodnota k vyhodnocení akcelerované pulzní vlny

b – počáteční negativní systolická vlna = intenzita výkonu srdce= srdeční výdej = síla stahu

(hlubší vlna – lepší stav)

c – pozdní vzestupná systolická vlna = elasticita cév (vyšší vlna – lepší stav)

d – pozdní sestupná systolická vlna = zbytkový objem krve (hlubší vlna – horší stav)